Turförslag

 

Vänerns norra skärgård, dagsturer:

Med kajak hinner man, på en dagstur, en runda ut bland Vänerns öar, tag med ett friluftskök och laga din mat på en berghäll.

Vänerns norra skärgård, flerdagarsturer:

Hela norra Vänern från Borgvik i väster till Kristinehamn i öster, en sträcka på ca 80 km, finns inom räckhåll. Det går att göra ett antal olika flerdagarsturer, i Karlstad kan man göra en avstick- are upp i Klarälven.

  

Öster ut: Nyporna, Långön, Alvön, Ölmeviken med Saxholmen, Varnumsviken, Kristinehamn, Picasso statyn, Sibberön, Kalvön och Vålön.

Söder ut: Tormesöarna, Raholmarna och Härön.

Väster ut: Arnön, Bottenviken, Jäverön, Söökojan och Långholmarna

Naturreservat

Den större delen av Vänerns norra skärgård ingår i ett natur- reservat.

  

Förhållningsregler:

  • Inom naturreservatet får du inte skada naturen på något sätt.
  • Du får heller inte på ett störande sätt använda radio, bandspelare, CD eller dylikt.
  • Husdjur skall hållas kopplade.
  • Elda får du endast göra då eldning är tillåten och då på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och fältkök får dock användas fritt.
  • Du får bara köra motorfordon på allmänna vägar inom reservatet.
  • Förtöjning av båt eller husbåt samt tältning är endast tillåtet under två dygn vid samma plats.
  • Att fånga, förfölja eller varaktigt vistas i närheten av djur eller boplatser är förbjudet.

Fågelskyddsområden

Ett antal mindre skär i skärgården är fågelskyddsområden. Det innebär att det inte är tillåtet att gå iland, eller vistas närmare än 100 meter, under tiden 1:a april till 31:a juli. Man ska också visa hänsyn och inte vistas i närheten av skyddat område.
Områdena är markerade med gröna ringar på sjökorten.
  

  

  

Värmlands skärgården. Naturreservat i Värmlands län.

   
För mer information, se Länsstyrelsens hemsida.

  

  

Cykelleder Bicykletours Radtouren

 

 

 

Allemansrätten - "Inte störa, inte förstöra"

Se till att du känner till innebörden i vår allemansrätt när du vistas i naturen. Allemansrätten ger dig rätten att få vistas i naturen men den ger dig också skyldigheter.

  

Allemansrätten
Right of Public Access
Allemansrätten

  

 

För mer information, se:
Naturvårdsverkets hemsida.