Paddelpasset

  

  

Vi utfärdar ditt paddelpass, vitt, gult eller grönt.
Examinering sker i samband med kurser eller som enskilda examineringar om du redan har de färdigheter som krävs. Kontakta oss för bokning av tid.

 

Vad är paddelpasset?

Paddelpasset är den svenska versionen av ”Euro Paddle Pass” som är ett internationellt samarbete mellan Danmark, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Irland, Slovenien och Tyskland. Den internationella hemsidan finner du på: www.europaddlepass.com

Genom ett nivåsystem indelat efter färgerna vit, gul, grön, blå, röd och svart fungerar Paddelpasset som ett utbildnings- och examinationsmaterial. Syftet är att verka både som en uppmuntran till att lära mer och ett riktmärke för vilken nivå en kanotist befinner sig på. Paddelpasset riktar sig till, och lämpar sig för, såväl...

 • ...nybörjare som erfarna kanoträvar
 • ...barn och ungdomar som vuxna
 • ...samtliga kanotfamiljens discipliner

Konceptet Paddelpasset bygger på tre grundstenar:

 • Teknik - Hur vi väljer att föra fram och manövrera vår kanot på bästa sätt
 • Säkerhet - Hur vi går tillväga för att minimera riskerna som finns förknippade med paddling
 • Miljö - Hur vi bör förhålla oss till vår miljö för att även fortsättningsvis ha möjlighet att få fantastiska naturupplevelser från kanoten

 

Nybörjare i kanotidrotten erbjuds att genomföra tre nivåer inom paddelpasset; vit, gul och grön nivå.

Allt eftersom kanotistens färdigheter slipas är det möjligt att genomföra tre ytterligare nivåer; blå, röd och slutligen svart.

  

I dagsläget erbjuder Svenska Kanotförbundet Paddelpasset upp till grön nivå. Under hösten 2010 kommer pilotutbildningar på blå nivå att genomföras och under 2011 finns det möjlighet för alla att examinera även på den blå nivån.

  

Examinationstillfällen kan utgöras av både en föregående kanotkurs/kanotskola eller ett specifikt examinationstillfälle. För mer information se också Svenska Kanotförbundets hemsida ”www.kanot.se”

Paddelpassets nivåer

Paddelpassets sex nivåer är indelat efter olika färger. Det första steget är vit nivå, följt i tur och ordning av gul, grön, blå, röd och avslutningsvis svart nivå.

  

De tre första nivåerna, vit, gul och grön utgör nybörjarnivåerna. När du har examinerat på grön nivå har du en god grundteknik i kanoten och en baskunskap kring vad som gäller för säkerhet och miljö. De tre första nivåerna kan examineras i vilken kanottyp som helst och i alla möjliga olika vatten.

vv

Efter grön nivå är du redo för att anta utmaningen att examinera på den övre halvan av Paddelpasset. På dessa tre nivåer, blå, röd samt svart examinerar du i specifika grenar inom kanotfamiljen. Bland de grenar som finns representerade i Paddelpasset synd bl.a.: Havskajak, Nordisk Havskajak, Racing/Maraton, Kanotslalom, Störtlopp, Kanotpolo, Freestyle samt Surfski. Givetvis går det bra att examinera i flera olika grenar.

VV

I vänstra kolumnen kan du klicka dig vidare bland de olika färgerna för en kort beskrivning samt vilka moment som ingår i de olika nivåerna.

 

I dagsläget finns endast de tre första nivåerna beskrivna men en sammanfattning av blå, röd samt svart nivå kommer på plats inom kort.

  

  


Vit nivå - Upptäck Kanotidrotten!

  
Precis som rubriken skvallrar om handlar den vita nivån om att upptäcka kanotidrotten och få en första positiv introduktion till att paddla kanot. Nedan följer de moment och kunskapskrav som ingår på vit nivå. För mer utförlig beskrivning av de olika momenten, se examinationshandledningen.

  

Examinator

  

Ingen formell utbildning eller intyg krävs för att examinera på den vita nivån. Examinatorns roll är som ovan nämnt att förmedla en positiv första kontakt med kanotidrotten.

  

Teknik

   1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
   2. I- och urstigning
   3. Balans
   4. Paddling

 Progression - att prova på
   5. Paddla baklänges
   6. Ställa in utrustningen

  

Säkerhet

  

Kanotsiten bär flytväst i rätt storlek och på rätt sätt. Vidare ska kanotisten, själv eller med hjälp, ta hand om kanot, paddel och ev. annan utrustning.

  

Miljö och Uppförande

  

Kanotisten respekterar alltid naturen, lämnar platsen utan spår samt undviker att paddla ensam.

  

Praktik

  

På vit nivå handlar det om 1-3 dagars praktik för att få en första inblick i kanotens värld.

  

  


Gul nivå - Uppmuntran!

  
Kanotisten har upptäckt kanotidrotten och målet med den gula nivån är nu att uppmuntra till fortsatt paddling och uppmuntra till att lära mer och utvecklas som kanotist. Nedan följer en sammanställning av vilka moment och kunskapskrav som innefattas av gul nivå. För en fullständig beskrivning av de olika delarna, se examinationshandledningen.

  

Examinator

  

Examinator för den gula nivån ska vara godkänd av Svenska Kanotförbundet. För att vara godkänd ska examinatorn genomgått SKF´s Steg 1 vilken består av utbildningarna Lekande Kanot (SKF) och Plattformen (SISU Idrottsutbildarna).

  

Teknik

   1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
   2. Paddling framåt, 50 m
   3. Stoppa
   4. Svepdrag, 360 grader på stället
   5. Paddla baklänges, 25 m
   6. Paddla en åtta
   7. Paddla till bryggan och gå ur

 Progression - att prova på
   8. Sidoförflyttning
   9. Styra
   10. Undvik att välta - stöttning (låg)

  

Säkerhet

 

Personlig skyddsutrustning ska anpassas till rådande vädrer, kanot och plats. Kanotisten ska även visa vattenvana i/under vattnet. Vidare ska kanotisten prova att välta, samla ihop sina saker, simma till land och tömma kanoten.

  

Miljö och Uppförande

  

Kanotisten ska visa förståelse och uppskattning för rådande miljölagstiftning. Vidare ska kanotisten förhålla sig kring följande:

 • Känna till sin kapacitet och hålla sig inom dess ramar
 • Känna till risker som är förknippade med aktuella vatten
 • Försäkra sig om anpassad och relevant utrustning
 • Alltid respektera naturen
 • Följa allemansrätten, miljölagstiftning och ev. lokala regler och föreskrifter
 • Respektera tillträdesöverenskommelser; undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området.

Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play.

  

Praktik

  

För gul nivå rekommenderas en veckas praktik för att kunna bemästra de olika momenten.

  

  


Grön nivå - Utveckling!

  
Kanotisten som kommer med ambition på grön nivå har nu fått mersmak på paddling. Grunderna i teknik, säkerhet och miljö är på plats och det är nu dags att utveckla dessa för att fullborda en god nybörjarnivå och möjliggöra en än mer njutningsfull paddling! Utveckling, glädje och känsla utgör nyckelord för den gröna nivån. Dessa symboliseras väl av ett av målen som handlar om att finna ett driv i paddlingen snarare än koncentration på de enskilda paddeltagen.

  

På grön nivå skiljs kajak och canadensare åt.

  

  

Nedan följer en sammanställning av de moment och kunskapskrav som ingår på grön nivå. För en mer utförlig beskrivning av innehållet, se examinationshandledningen.

  

Examinator

  

För att examinera på grön nivå krävs godkännande från Svenska Kanotförbundet. En godkänd examinator ska dels genomgått och godkänts på examinatorsutbildningen och dels genomgått SKF´s Steg 1 som utgörs av utbildningarna Lekande Kanot (SKF) samt Plattformen (SISU Idrottsutbildarna).

  

Teknik

   1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
   2. Effektiv paddling framåt, 200 m
   3. Paddla bakåt och stanna
   4. Förflytta kanoten i sidled
   5. Låg stöttning
   6. Styra - med eller utan roder beroende på kajak
   7. Vändning - svep-/bromstag
   8. Paddla till bryggan och stig ur kajaken
   9. Lägg kanoten säkert på land

 Progression - att prova på
   10. Balanstag - hög stöttning om möjligt
   11. Sidtag - effektivt
   12. Stöttning (hög)
   13. Eskimåräddning
   14. Kantning

  

Säkerhet

  

Förutom en tangering av gul nivå vad gäller personlig skyddsutrustning och vattenvana ingår på grön nivå olika räddningstyper. Kanotisten uppmanas välta, samla ihop utrustning, simma till land, tömma och sedan ta sig i kajaken igen. Vidare ingår räddning på djupt vatten, och där både vara den som räddar och blir räddad med hjälp av kamraträddning.

  

Miljö och Uppförande

  

Vad gäller miljö och uppförande gäller samma principer som på gul nivå. Känn till din kapacitet och håll dig inom dess ramar, respektera naturen och följ principerna om Fair Play vid träning och tävling är bl.a. tre grundbudskap att repetera.

  

Praktik

  

För grön nivå är det lämpligt med minst tre veckors praktik knuten till examinationen, antigen genom deltagande i en kurs eller paddling på egen hand.